26. 01. 2018.

Razvoj tehnologije: Prvi računar bio je težak 30 tona i površine 1500 metara kvadratnih

Podatak je:
- pojedinačna sirova činjenica, koja smještena u neki osmišljeni kontekst i postupcima obrade, omogućuje da se nakon toga izvuku određeni zaključci.
- termin koji se koristi da definiše činjenicekoje ne služe ni jednoj svrsi dok se ne pretvore u osmišljenu formu postupcima obrade podataka

Glavna razlika između podatka i informacije:

-sve informacije se sastoje od podataka (podatka)
-svi podaci ne daju potrebne i važne informacije za proces odlučivanja
-podaci obično proizilaze samo iz prošlosti i sadašnjosti, dok se informacije odnose i na budućnost
-Vijest - poruka je niz podataka prenešen u određenom vremenu i obliku


INFORMACIJE

- C.E.Shannon-(amer.mat.1916) temelj teorije informacije (matematička definicija informacije)

1. Filozofske definicije
- Informacija je bitno svojstvo materijalnog svijeta uz materiju (masu) i energiju.
- Informacija je sadržaj  odnosa između materijalnih objekata koji su u interakciji, a ovaj sadržaj se manifestuje u izmjeni stanja tih objekata.

2. Kibernetičke definicije
- Najpoznatija (Norbert Wiener) - Informacija je naziv za sadržaj onoga što razmjenjujemo sa spoljnim svijetom, dok mu se prilagođavamo i dok utičemo na njega. Informacija je nešto što ukida ili smanjuje neodređenost.


3.Semantičke definicije
- Informacija je značenje pripisano podacima pomoću poznatih  konvencija.

4. Definicije informacije u vezi sa znanjem
- Informacija je skup podataka ili obrađeni podaci koji opisuju i pribavljaju nam novo znanje
- Informacija je događaj ili skup događaja koji nosi obavijesti i kada je korisnik opazi posredstvom čula, ona uvećava njegov nivo znanja.

OBILJEŽJA INFORMACIJA                                        

-Društveno  (komunikacija među ljudima)
-Saznajno  (za proširenje ili dobijanje novih saznanja)
-Prenosno (prenos npr. medijima u edukativnom smislu)
-Motivaciono (informisanost  o nekoj proceduri)
-Pedagoško (npr. izmjena loših životnih navika)
METODE  ZA OBRADU PODATAKA

1. manuelni
2. poluautomatski
3. automatski

KRITERIJI ZA IZBOR METODE ZA OBRADU PODATAKA

- količina podataka
- troškovi obrade
- složenost obrade
- vrijeme obrade
- zahtjevi korisnika
- dostupnost kompjuterske opreme
POSTUPCI ZA OBRADU PODATAKA - manuelno

- prikupljanje podataka
- upisivanje podataka
- kontrola podataka
- grupisanje podataka
- šifriranje podataka
- sortiranje podataka
- tabeliranje podataka
- statistička obrada
- analiza i interpretacija
- pohranjivanje podataka
POSTUPCI ZA OBRADU AUTOMATSKIM METODOM (RAČUNAROM)

-(prikupljanje, provjeravanje,grupisanje, kao m.)
-unošenje podataka u računar
-razvrstavanje (npr:studente prve i druge godine)
-uređivanje (npr:studenti prve godine po dobi)
-računanje
-pohranjivanje
-pronalaženje
-umnožavanje
-prenošenje
-izlistavenje
-grafičko prikazivanje
 ==================================
Šifriranje-kodiranje podataka (kao dio grupisanja podataka)

-po redoslijedu  brojeva (npr:spol-ženski, muški)
-po dekadnom principu (brojevi)
-alfabetsko
-alfanumeričko
======================================

GREŠKE PRI MJERENJU PODATAKA

-neodgovarajuća metoda ispitivanja (procjene-tačno mjerenje)
-greške detekcije (pogrešna percepcija)
-greške interpretacije
-greške pri upisu podataka
===================================== 

PRIMJENA INFORMATIKE

1.    Informatika u privredi
•    Obračun ličnih dohodaka
•    Materijalno knjigovodstvo
•    Knjigovodstvo osnovnih sredstava
•    Razni obračuni po mjestima i vrsti  troškova
•    Obračun planskih troškova
•    Planiranje troškova
•    Obračun uspješnosti poslovanja prema nosiocima troškova
•    Formiranje prodajnih cijena
•    Knjigovodstvo dužnika i povjerilaca
•    Finansijsko knjigovodstvo
•    Izrada završnih računa

2.    Informatika u javnoj upravi
•    Baza podataka o stanovništvu
•    Baza podataka o nekretninama
•    Baza podataka policijskih stanica i sudstva
•   
3.    Informatika u zdravstvu
•    U organizaciji rada i managementu zdravstva
•    Dijagnostici
•    Terapiji
•    Rehabilitaciji

4.    Informatika u obrazovanju
•    Nova tehnologija u nastavi
    -Distance learning
    -PLATO (1959-USA; Programmed Logic for
         Automatic Teaching Operations) –pet ciljeva:
1.    Individualna nastava
2.    Ubikvitalna nastava (učenje u stanu studenata)
3.    Prvoklasna nastava
4.    Podržana nastava (učilima i pomagalima) -program predlaže studentu primjenu i adekvatno korištenje prema poglavljima)
5.    Efikasno organizovana nastava – memorisanje i obrada uspjeha studenata
•    Racionalnije poslovanje obrazovnih ustanova
    -kvalitetnije iskorištenje nastavnih kadrova
    -kvalitetnije iskorištenje  prostora
         (rasporedi časova)
    -Evidencije učenika i studenata
    -praćenje uspjeha
    -praćenje kredita i stipendija


5.    Informatika u proizvodnji
•    U proračunu i oblikovanju konstrukcija (CAD)
•    U upravljanju mašinama i proizvodnim
6.     Office automation- Automatizacija kancelarije

•    Računarska oprema
•    Procesori teksta i tablični kalkulatori
•    Prezentacijska oprema i softver
•    Baze podataka i programski jezici
•    Telekomunikacije (telefon, bežični prenos)
•    Internet i E-mail

Disperzija radnih mjesta u budućnosti
•    Rad od kuće (40% pretraživanje podataka=2 dana, rukovodioci 50% u komuniciranju =1 dan.
•    Radni centri u susjedstvu (slični velikim trg.c.) (The New Rural Society- Goldmark)
-Radni centri u susjedstvu
-telekomunikacijski centri
-video-konferencijska studija
-kapaciteti za brigu o djeci zaposlenih roditelja
-restorana, barova, kafea i drugih objekata za
  relaksaciju i poslovne sastanke
-centara za socijalnu potporu
-konvencionalnih bioskopa
-velikih kinematografskih auditorijuma (prikaz
 pozorišnih predstava,opere,sportskih događaja)
-studija za lokalnu kablovsku TV i Radio programe

ULOGA RAČUNARA U INFORMATICI

•    Analogni i digitalni računari

Računar je u opštem smislu sprava pomoću koje se obrađuju informacije, odnosno naprava pomoću koje se mogu izvoditi numeričke operacije

Osobine računara

- Sposobnost manipulisanja podacima
- mogućnost programiranja
- mogućnost kumuniciranja sa korisnicima
- sposobnost donošenja odluka


RAZVOJ RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE

1. ISTORIJSKI RAZVOJ DIGITALNIH RAČUNARA

•    ABACUS (grčka riječ abakios)–Kina(5000-1100 PNE) –koriste je Egipćani, Indijci, Grci (osnovne operacije računanja-npr. množenje se izvodi preko skraćene operacije sabiranja.

•    Mehanografske mašine,
-Logaritamski računar, John Napier (1550-1617,škotski matemat.)  analogni jer se računske op. izvode sabiranjem ili oduzimanjem dužina.
-Rotacioni brojači, Blaise Pascal (1623-1662, fr.matemat.),

•    SBK
-mašina za tkanje (memorija-BK), Joseph
 Marie Jacquard (1752-1834) -1801.
    -Električni tabulirajući stroj, 1889, statistički
     stroj (SAD-stat),Herman Hollerit (1860-1929)
    

      Njegova vl.kompanija formirana 1896. god
      ujedinjuje se sa kompanijom “Computing
      Tabulating Recording Co.” i 1924. mijenja
      ime u IBM Co. (IBM inc.)
            -Analitička (1822) i diferentna mašina(1823)
             Charles Babbage(engl. matemat;1792-1871). mem.od 1000 ćelija-50.cifr.brojevi). Analit.              mašina je prvi računar koji radi na principima koji se i danas primjenjuju. Koristi SBK. Ima          aritmetičku i upravljačku jedinicu.

             -Konrad Zuse  je 1932., razvoj mašine sa
               untarašnjim programom (uređaj “Z” sa
               relejima sa programiranim upravljanjem),
               prvi primjenjuje binarni brojni  sistem

•    Bulova algebra

George Boole (matematičar, 1815-1864)
Logičke operacije i logička simbolika, principi logike se u potpunosti primijenjeni u savrem.računarima (čipovima)

i (and) ; ili (or) ; ne (not)
isključivo ili   (exclusive or, exor)
ne i   (nand) ; ne ili (nor)

GENERACIJE DIGITALNIH RAČUNARA

I Generacija, (1941-1959), el.cijevi, milisekunde
Mark I - Automatic Sequence Controlled Calculator, (Howard Aiken+IBM,Harward), prvi elektromehanički računar koji je  izvodio računske operacije bez posredovanja čovjeka.

Eniac (1943), John Prosper Eckert+John W.Mauchley (Pensilv. Univerzitet): I elektronski rač., 18.000 ec, 30T, 1500m2,1000 puta brži od Marka I

EDVAC (1946) - John von Neumann (Electronic Discrete Variable Automatic Computer);EDVAC i EDSAC (Electronic Delayed Storage Automatic Computer-Wilkes, Kembridž, 1949.)  su prvi računari sa memorisanim programom (sem podataka i instrukcije))
Univac I (primijenjena poslovna obrada),UNIVAC II, IBM 650 (magnetni bubanj i BK), IBM 704, IBM 705

II Generacija (1959-1964), tranzistori, mikrosekunde, prvi jezici (Algol, Cobol), primarna memorija (mag.jezgr)., magnetni diskovi,upotreba kompjutera rapidno raste, IBM 1400 (17000 komada)

III Generacija (1964-1971),  IC, 30 elemenata/IC., moćni CPU, 10 miliona.sabir. u sec., poboljšana memorija, kompatibilnost, time-sharing, operativni sistemi, programski jezici (FORTRAN, COBOL), aplikacioni softver, prvi minikompjuter (1965)
Predstavnici:
IBM 360, RCA Siemens 4004, Univac 9000

IV Generacija (1971-) LSI kola, nanosekunde, 10-15 mil.raznih oper. u sec., poluprovodnička memorija, kapacitet, (od 4KB u IIg do 4MB i 16 MB), razvoj novih IO jedinica, minijaturizacija, novi prog.jezici., DBMS

IBM 370, Siemens 7700, Univac 100

V generacija  (kraj 70-) (VLSI i ULSI) 32bita, mikroprocesori(Intel 8080,1974.; 8 bita), prvi mikroračunar (PC-1975. Altair 8800), Inteligentni proizvodi?

Istorijski razvoj Analognih Računara

-Logaritamski računar, John Napier (1550-1617, škotski matemat.)  analogni jer se računske op. izvode sabiranjem ili oduzimanjem dužina.
-1876, W.Thomsin, prvi pravi anal.rač., mehanički princip, integriranje.
-Polovina XX vijeka, na elektromehaničkom principu.
-’60. godina prepušta se dominacija digitalnim rač.
PODJELA RAČUNARA

Prema tipu tj. principu rada (analogni , digitalni)

Prema veličini

-mikro računari (PC, Mac)
-mini računari (opštenamjenski), često imaju karakteristike velikih rač., ograničena memorija; od periferije: diskete, diskovi, terminali i printeri.
-veliki računari (1 ili više 32.bitnih procesora, veliku procesnu moć, memoriju, podršku terminala.)
-super računari –skupi su, do 15 miliona $, za potrebe armija,metoroloških i naučnih zavoda.,) (Cray I –Cray Research (Is, X-MP; Y-MP); Control Data Co (Cyber)

Prema namjeni

-Računari za opštu namjenu
-Računari za specijalnu namjenu            

0 komentari:

Objavi komentar